22 lipca 2019 roku wchodzi w życie Dyrektywa delegowana komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE zwaną dyrektywą RoHS 2.

Oprócz już obowiązujących obostrzeń względem  maksymalnej wartości stężenia w materiałach jednorodnych takich substancji jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle (PBB) oraz polibromowane etery difenylowe (PBDE) dodatkowo ograniczenia będą obejmować następujące substancje:

 • Ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP),
 • Ftalan benzylu butylu (BBP),
 • Ftalan dibutylu (DBP),
 • Ftalan diizobutylu (DIBP).

Czym są ftalany?
Są to związki organiczne, które stosuje się do produkcji tworzyw sztucznych w celu poprawy ich parametrów, w szczególności powszechnie używane są w produkcji artykułów PVC (polichlorek winylu).
Ftalany stosowane są jako tzw. plastyfikatory zmiękczając materiały plastikowe.
Ze względu na stosunkowo niską cenę i pozytywny wpływ na trwałość wykonanych z nich przedmiotów, cieszą się sporą popularnością wśród producentów.

Ftalany występują między innymi w takich artykułach jak:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • foliach, lakiery, farby, rozpuszczalniki, smary,
 • winylowe tapety, wykładziny, rolety okienne, pokryciach dachowych,
 • artykuły sportowe,
 • płaszcze przeciwdeszczowe, kalosze,
 • odświeżacze powietrza, folie przeznaczone do pakowania żywności,
 • ręczniki papierowe, dziecięce zabawki,
 • plastikowe elementy nadwozi samochodowych.

Produkty nieobjęte wymaganiami od 22 lipca 2019r.

 • Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, przyrządy do nadzoru i kontroli objęte będą wymaganiami ograniczenia w/w ftalanów od 22 lipca 2021.
 • Przewody lub części zamienne służące do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości EEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r.
 • Zabawki, które podlegają już ograniczeniu obejmującym DEHP, BBP oraz DBP za sprawą pozycji 51 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Kogo obowiązuje Rohs?
Jeśli jesteś producentem, dystrybutorem lub importerem wyrobów zaliczanych do którejś z poniższych grup to jesteś zobowiązany przestrzegać wymagań zgodnych z RoHS:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
 • sprzęt konsumencki,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne,
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 • wyroby medyczne,
 • przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych,
 • automaty wydające.
 • inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii.

Kto zajmuje się badaniami na zgodność z dyrektywą 2011/65/UE w Polsce?
Badania kompleksowe obejmujące zarówno Rohs 2 i Rohs 3 prowadzone są przez niewiele firm.
Jedną z nich jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC.

W naszej pracowni chemicznej przeprowadzamy badania:

 • wykrywające maksymalnej wartości stężenia ołowiu, rtęci, kadmu, chromu całkowitego, bromu całkowitego oraz ftalanów BBP, DBP, DIBP,
 • analizy określające obecność i stężenie chromu VI oraz PBB i PBDE.

Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.