Składanie reklamacji, odwołań i skarg.

Wszyscy Klienci Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o.o. mają prawo:

  • odwołać się,
  • złożyć reklamację,
  • złożyć skargę,

na każdym etapie procedury badawczej od decyzji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o.o.

Odwołanie, reklamację lub skargę należy złoży w formie pisemnej .

Wszystkie odwołania, reklamacje i skargi dostawców, organizacji / klientów są rozpatrywane w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym RCC sp. z o.o. zgodnie z zasadą ochrony interesów dostawcy, organizacji/klienta. Odwołanie powinno być wniesione do Prezesa Zarządu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego RCC sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Klient zostaje poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego / reklamacyjnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia pisma.

Zapisy dotyczące wszystkich odwołań oraz skarg są rejestrowane i przechowywane przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy RCC Sp. z o.o.

W przypadkach spornych, ostatecznie rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy według siedziby Ośrodka Badawczo – Rozwojowego RCC sp. z o.o.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań, skarg i reklamacji nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu reklamację, odwołanie lub skargę.