RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Zapewnij zgodność Twoich produktów z dyrektywą RoHS 2, RoHS 3 dzięki niezależnym badaniom oferowanym przez RCC.

Czym jest RoHS?

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązująca od 2011 roku.
Przepisy regulujące użycie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych nakładają na producentów, dostawców i sprzedawców detalicznych obowiązek wykazania zgodności towarów z przepisami. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektryce i elektronice.

RoHS
Uzupełnij formularz, aby otrzymać darmową wycenę badania Twojego produktu pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia.

  Maksymalne stężenia pierwiastków / substancji w materiale jednorodnym

  Komisja europejska określiła maksymalne stężenia pierwiastków / substancji w materiale jednorodnym.

  Maksymalne dopuszczalne stężenia pierwiastków / substancji w materiale jednorodnym zostało przedstawione w tabeli poniżej.

  Pierwiastek / Substancja Stężenie w materiale jednorodnym PPM
  Ołów (Pb) 0,1% 1000
  Kadm (Cd) 0,01% 100
  Rtęć (Hg) 0,1% 1000
  Sześciowartościowy Chrom (Cr)6+ 0,1% 1000
  PBB 0,1% 1000
  PBDE 0,1% 1000

  Zgodnie z dyrektywą delegowaną 863/2015 od 22 lipca 2019 do listy dołączyły związki ftalanów

  Substancja Stężenie w materiale jednorodnym PPM
  Ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP) 0,1% 1000
  Ftalan benzylu butylu (BBP) 0,1% 1000
  Ftalan dibutylu (DBP) 0,1% 1000
  Ftalan diizobutylu (DIBP) 0,1% 1000

  Jak sprawdzić czy moje produkty spełniają dyrektywę RoHS?

  Laboratorium Badawcze RCC Sp. z o.o oferuje kompleksową usługę, pozwalających na zweryfikowanie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi, określonymi w dyrektywie RoHS.

  Nasze usługi obejmują m.in.:

  • oznaczanie wybranych substancji (ołowiu, rtęci, kadmu, chromu całkowitego i bromu całkowitego) tzw. badania przesiewowe XRF,
  • oznaczanie związków ftalanów DEHP, BBP,DBP, DIBP w tworzywach sztucznych,
  • określanie obecności sześciowartościowego chromu w metalach,
  • określanie obecności sześciowartościowego chromu w tworzywach sztucznych,
  • oznaczanie bifenyli polibromowanych (PBB) i difenylowych eterów polibromowanych(PBDE) w tworzywach sztucznych.

  Ocena zakupionych materiałów/surowców pod kątem RoHS.
  Oferujemy przeprowadzenie w/w badań pod względem wymagań dyrektywy Rohs jak również konsultacje dotyczące poprawności pozyskanych dokumentów od dostawców poświadczających zgodność z dyrektywą 2011/65/UE.

  Usługi Zapewnienia Jakości
  Oferujemy również usługi związane z konsultingiem w formie oceny systemu zarządzania jakością oraz auditu fabryki w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami RoHS.

  Skorzystaj z usług Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o.o. i zapewnij zgodność Twoich produktów z dyrektywą RoHS 2, RoHS 3