RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Zapewnij zgodność Twoich produktów z dyrektywą RoHS 2, RoHS 3 dzięki niezależnym badaniom RoHS ofertowanym przez RCC.
Obowiązująca dotychczas dyrektywa RoHS 2002/95/WE została zastąpiona nową, opublikowaną 8 czerwca 2011 roku dyrektywą „nowego podejścia” RoHS 2011/65/EU (tzw. RoHS 2).

Czym jest RoHS?

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Przepisy regulujące użycie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych nakładają na producentów, dostawców i sprzedawców detalicznych obowiązek wykazania zgodności towarów z przepisami. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji we wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice.

RoHS

Maksymalne stężenia pierwiastków / substancji w materiale jednorodnym

Komisja europejska określiła maksymalne stężenia pierwiastków / substancji w materiale jednorodnym.

Maksymalne dopuszczalne stężenia pierwiastków / substancji w materiale jednorodnym zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Pierwiastek / Substancja Stężenie w materiale jednorodnym PPM
Ołów (Pb) 0,1% 1000
Kadm (Cd) 0,01% 100
Rtęć (Hg) 0,1% 1000
Sześciowartościowy Chrom (Cr)6+ 0,1% 1000
PBB 0,1% 1000
PBDE 0,1% 1000

Jak sprawdzić czy moje produkty spełniają dyrektywę RoHS?

Laboratorium Badawcze RCC Sp. z o.o oferuje szeroki wachlarz usług, pozwalających na zweryfikowanie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi, określonymi w dyrektywie RoHS.

Nasze usługi obejmują m.in.:

Badania analityczne

Laboratorium badawcze RCC oferuje usługi związane z szeroko rozumianym potwierdzeniem spełnienia wymagań zgodności produktów z dyrektywą RoHS (2011/65/UE), w tym tzw. screening materiałów oraz badania ilościowe.

Ocena zakupionych materiałów/surowców

Specjalizujemy się m.in. w usługach dotyczących weryfikacji zakupionych materiałów/surowców. Pozytywny wynik weryfikacji badanych produktów umożliwia uzyskanie statusu zgodności z dyrektywą RoHS.

Usługi Zapewnienia Jakości

Oferujemy również usługi związane z konsultingiem w formie oceny systemu zarządzania jakością oraz auditu fabryki w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami RoHS.

Usługa Certyfikacji Produktu

Certyfikat oraz symbol – znak jakości – Laboratorium badawczego RCC Sp z o.o .nadawany jest produktom, które zostały zweryfikowane w naszym laboratorium i spełniają wszystkie odnośne wymagania tzw. dyrektywy RoHS – 2011/65/UE.

Skorzystaj z usług Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o.o. i zapewnij zgodność Twoich produktów z dyrektywą RoHS 2, RoHS 3

Skontaktuj się z nami!