Ekoprojekt dla oświetlenia – jakie rozporządzenia kryją się pod tym hasłem?

Pod tym pojęciem EKOPROJEKT DLA OŚWIETLENIA kryją się przede wszystkim trzy podstawowe rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2015 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2020 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE.

Wprowadzają one szereg wymogów, które należy spełnić w przypadku produkcji lub importu (wprowadzenia na rynek europejski) źródeł światłą i osprzętu sterującego.
Należy pamiętać, iż wszystkie produkty mają wpływ na środowisko naturalne od momentu wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie, recykling do ostatecznego ich zniszczenia oraz utylizacji odpadów.
Wpływ na środowisko w ponad 80% mają decyzję podejmowane już na etapie projektowania produktów. Dlatego tak ważna jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko źródeł światła i osprzętu sterującego.

Ekoprojekt dla oświetlenia

Obowiązki producentów i importerów wynikające z rozporządzeń nr 2017/1369, nr 2019/2020, nr 2019/2020

Wg wytycznych każdy producent czy importer powinien posiadać dokumenty określające poniższe parametry oraz spełnić minimalne wymogi funkcjonalności określone w przywołanych rozporządzeniach.

Lista parametrów:

 • Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000)
 • Klasa efektywności energetycznej,
 • Użyteczny strumień świetlny (Φuse),
 • Skorelowana tempe­ratura barwowa,
 • Moc w trybie włączenia (Pon)
 • Moc w trybie czuwa­nia (Psb),
 • Wskaźnik oddawania barw
 • Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm
 • Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego,
 • Współrzędne chro­matyczności (x i y),
 • Kąt promieniowania w stopniach,
 • Światłość szczytowa (cd) jeśli dotyczy,
 • Wartość wskaźnika oddawania barw R9,
 • Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1),
 • Jednolitość barwy w elipsach McAdama,
 • Wskaźnik migotania (Pst LM),
 • Wskaźnik efektu stroboskopowego.
W jaki sposób możemy pomóc?

Wszystkie ww. parametry można przebadać w naszej pracowni fotometrycznej. Dysponujemy nowym, wysokiej klasy sprzętem firmy GL Optic oraz specjalistami posiadającymi kompetencje w tym zakresie.

Badania są dokumentowane raportami  zawierającymi zarówno przebadane parametry jak i odniesienia do rozporządzeń oraz wszystkie wymagane informacje do stworzenia karty informacyjnej produktu. Na podstawie naszego raportu jako producent lub importem  wprowadzą Państwo  do bazy EPREL przebadany produkt.

Uzupełnij formularz, aby otrzymać darmową wycenę badań źródeł światła, które wprowadzasz na rynek.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia.

  Skorzystaj z usług Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o.o. i zapewnij zgodność Twoich produktów z Ekoprojektem dla oświetlenia