Ekoprojekt – co to jest?

Dyrektywa 2009/125/WE nosząca również nazwę Ekoprojektu ma za zadanie poprawę efektywności energetycznej, której jedną z dostępnych opcji jest lepsze wykorzystanie energii elektrycznej przez użytkowników końcowych. Uznawana jest ona za istotny wkład w osiągnięcie docelowych wartości emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest jedną z najszybciej rosnących kategorii zużycia końcowego energii; przewiduje się, że wzrośnie ono w ciągu następnych 20 do 30 lat w razie braku jakiejkolwiek strategii działania, która zrównoważyłaby tę tendencję. Znaczne obniżenie konsumpcji energii jest możliwe. Jedną z grup zużywających sporą część energii są wszelkiego rodzaju zasilacze zewnętrzne.

W badaniach stwierdzono, że zasilacze zewnętrzne są wprowadzane na rynek Wspólnoty Europejskiej w dużych ilościach, a ich roczne zużycie energii na wszystkich etapach cyklu życia stanowi istotny aspekt środowiskowy; ich roczne zużycie energii elektrycznej z powodu strat przy przetwarzaniu energii oraz w stanie bez obciążenia wynosi 17 TWh, co odpowiada emisji 6,8 mln ton CO2. Przewiduje się, że jeżeli nie zostaną podjęte działania, zużycie energii z tego tytułu wzrośnie do 31 TWh w 2020 r. W badaniu stwierdzono również, że możliwe jest znaczne ograniczenie zużycia energii w cyklu życia oraz zużycia energii elektrycznej podczas fazy użytkowania.

Pomiary zasilaczy w laboratorium elektronicznym

Obowiązkiem producentów wynikające z rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 278/2009

Dokumentem wykonawczym do Dyrektywy 2009/125/WE jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 278/2009. Określa ono wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy.

Wytyczne ujęte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 278/2009 powinny spowodować rozpowszechnienie na rynku rozwiązań technicznych służących zmniejszeniu oddziaływania zasilaczy zewnętrznych na środowisko w całym cyklu ich życia, prowadząc do oszczędności energii rzędu 118 PJ oraz oszczędności energii elektrycznej rzędu 9 TWh w 2020 r., w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

W praktycznie każdym gospodarstwie domowym, biurze i zakładzie pracy znajdują się urządzenia pobierające energię w stanie bez obciążenia. Są to między innymi ładowarki do telefonów komórkowych, gier, różnych systemów oświetlenia, urządzeń biurowych itd. Każde z nich pobiera w stanie bez obciążenia pewną ilość energii elektrycznej. Rozporządzenie nr 278/2009 określa maksymalne zużycie energii dla zasilaczy zależnie od ich mocy nominalnej.

Obowiązkiem producentów jest spowodowanie, by zużycie energii przez produkty związane z energią w trybie czuwania lub po wyłączeniu powinno być ograniczone do minimum niezbędnego do ich należytego funkcjonowania.

Każdy zewnętrzny zasilacz AC/DC i AC/AC niezależnie od swojej mocy znamionowej powinien w dołączonej Deklaracji Zgodności zawierać informację o zgodności z Dyrektywą 2009/125/WE, oraz normą
PN-EN 50563:2012.

Warunkiem spełnienia wymogów Rozporządzenia jest przeprowadzenie badań według procedury określonej w Polskiej Normie PN-EN 50563:2012.

Pomiary zasilaczy na zgodność z Dyrektywą 2009/125/WE (Ekoprojekt)

Pomiary wykonujemy najnowszym kalibrowanym miernikiem mocy WT-310E firmy Yokogawa.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC sp. z o.o. przeprowadza badania zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 278/2009 i w oparciu o Polską Normę PN-EN 50563:2012.

Pomiary zasilaczy na zgodność z Dyrektywą 2009/125/WE (Ekoprojekt) przeprowadzane w naszym laboratorium są dokumentowane raportem z badań. Poniżej fragment raportu:

Pomiary zasilaczy na zgodność z Dyrektywą 2009/125/WE (Ekoprojekt) przeprowadzane w naszym laboratorium są dokumentowane raportem z badań. Fragment raportu.