Aktualizacja dnia: 02.04.2020r.
1. Zapisy
1.1. W celu zapisania uczestnika, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podać jego dane personalne oraz dane księgowe firmy. Jeśli uczestnik w formie płatności zaznaczy opcję pro forma otrzyma ją na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu.
1.3. W przypadku, gdy osoba, która została zgłoszona przy rejestracji, nie może uczestniczyć w szkoleniu, na jej miejsce możemy zapisać inną osobę. Prosimy o zgłoszenie takiej informacji do 3 dni roboczych przed terminem odbycia się szkolenia/ webinarium.

2. Możliwości odstąpienia.
2.1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej/mailowej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot 100% uiszczonej opłaty pro forma.
2.2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia szkolenia/webinarium, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaty w wysokości 40% wpłaconej kwoty pro forma.
2.3. W przypadku barku zgłoszenie rezygnacji/nie przybycia na szkolenie/webinarium, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnego wynagrodzenia –ceny za szkolenie/ webinarium w przypadku pro forma, lub wystawia fv za szkolenie/webinarium Zamawiającemu.

3. Zmiana terminu i miejsca szkolenia/webinarium.
3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia/ webinarium.
3.2. W przypadku odwołania szkolenia/ webinarium przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

4. Prawa autorskie i materiały.
4.1. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikom wydarzeń mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów osobom trzecim.
4. 2.Zabrania się rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu wydarzeń z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

5. Płatność za szkolenia/webinaria.
5.1. Cena za szkolenie/webinarium zawiera: opłatę za udział w szkoleniu/webinarium, materiały,w przypadku szkolenia przerwy kawowe, zaświadczenie za odbyte szkolenie/webinarium.
5.2. Cena NIE zawiera zakwaterowania oraz dojazdu na szkolenie.
5.3. Cena szkolenia/ webinarium jest podawana w walucie: PLN (polski złoty).
5.4. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana drogą elektroniczną lub pocztą w tym samym dniu po zakończeniu szkolenia/webinarium
5.5. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zgłoszeniu.

Dane kontaktowe:
rcc@rcc.com.pl
tel. 533-755-675
www.rcc.com.pl