Od 01.09.2021 r. zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia dotyczące zarówno etykietowania (rozp. nr 2019/2015), jak i funkcjonalności źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego (rozp. nr 2019/2020). Każdy producent czy importer źródeł światła oraz tzw. oddzielnego osprzętu sterującego w Unii Europejskiej ma obowiązek dostosować się do nowych wymagań.

Jakie zmiany nas czekają?
Nowe rozporządzenia narzucają nie tylko zmianę etykiet energetycznych znajdujących się na źródłach światła, ale również obejmują zmiany w treści umieszczanej na: opakowaniach, w instrukcjach czy na ogólnodostępnych stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela danego źródła światła.
Zmianie ulegają również parametry funkcjonalności źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego. Należy pamiętać, iż niespełnienie parametrów funkcjonalności przez produkty, które wchodzą do obrotu na rynek UE po 01.09.2021, skutkuje brakiem możliwości wejścia na tenże rynek.
Najważniejszą zmianą, umożliwiającą kontrolę wchodzących produktów na rynek unii, jest obowiązek rejestracji źródła światła w bazie EPREL (ang. European Registry for Energy Labelling). Konsekwencją braku rejestracji danego źródła światła spowoduje posiadania nieprawidłowej etykiety energetycznej.
W samej bazie m.in. obowiązkowo umieszczamy parametry karty informacyjnej produktu oraz dokumentację techniczną. Ważne jest, aby parametry zadeklarowane przez nas w bazie były poprawne i rzetelne. Będą one weryfikowane przez Organy Rynku Nadzoru poprzez badanie produktów z rynku i konfrontację uzyskanych parametrów z dokumentacją zawartą w bazie EPREL.

Konsekwencje niezastosowania się do wymogów prawnych.
W przypadku niedostosowania się do przywołanych powyżej rozporządzeń, sankcje w tym kary pieniężne mogą sięgać wysokości:

  • 100 000,00 zł z tytułu wprowadzenie na rynek produktu niezgodnego z wymaganiami,
  • od 5457,98 zł od 54 579,8 zł z tytułu niezastosowania się do wymagań rozporządzenia 2017/1369,
  • poniesiemy kosztów wykonanych badań naszego produktu przez organy rynku nadzoru oraz kosztów wycofania produktu z rynku,
  • dodatkowo informacje o produkcie niespełniającym wymagania mogą zostać umieszczone na stronach UOKIK w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie oraz w europejskim systemie RAPEX (Rapid Alert System) i ICSMS (the Information and Communication System on Market Surveillance).

Pod kątem bezpieczeństwa środowiska, jak i zdrowia konsumentów Unia Europejska podnosi wymagania dla produktów wytwarzanych i importowanych na własne rynki. Konsekwencje łamania przepisów są coraz bardziej dotkliwe i nie jednokrotnie przewyższają koszty wyprodukowania czy sprowadzenia niezgodnego produktu z wymaganiami UE. Dlatego korzystanie z usług konsultingowych czy badawczych takich podmiotów jak Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC pomoże Państwu zapobiec wprowadzenia produktu niezgodnego z wymaganiami a tym samym uniknięciu z tym związanych konsekwencji.

Literatura:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2015 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2020 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/U.
  • USTAWY z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
  • USTAWY z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energii.