W Unii Europejskiej tak jak w innych obszarach gospodarczych świata obowiązują przepisy prawne określające w jaki sposób i z jakich materiałów, powinien być dany produkt wykonany, aby spełniał wymogi bezpieczeństwa. Każdy producent bądź importer danego wyrobu powinien, zgodnie z wymogami prawnymi, jeśli tak stanowią, umieszczać na produkcie znak CE.

Oznaczenie CE – „Conformité Européenne” (zgodność europejska)

Znak CE na produkcie stanowi deklarację producenta, która zapewnia, że po przeprowadzeniu stosownej procedury oceny zgodności, jego wyrób spełnia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej wymagania dotyczące danej kategorii wyrobu. Znakowanie CE gwarantuje, że wyrób nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu użytkownika, ponieważ w czasie projektowania i produkcji wyrobu zastosowano odpowiednie przepisy UE, z którymi wykazana jest zgodność, na podstawie przeprowadzonych badań produktu. Dokument nazywany deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE lub deklaracją właściwości użytkowych jest potwierdzeniem nadania znaku CE.
Należy pamiętać, iż znak CE nie jest handlowym świadectwem jakości, nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej i nie jest certyfikatem bezpieczeństwa.

Znak CE może pojawić się w następujących grupach wyrobów:  

 • różnego rodzaju maszyny,
 • wyroby budowlane,
 • urządzenia ATEX,
 • wyroby niskonapięciowe (LVD), wyroby elektroniczne (EMC), wyroby radiowe (RED),
 • środki ochrony indywidualnej (PPE),
 • urządzenia pomiarowe (MID), nieautomatyczne urządzenia ważące (NAWI),
 • urządzenia medyczne, urządzenia in vitro, urządzenia medyczne aktywnego osadzenia,
 • wyroby ciśnieniowe (PED), proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV),
 • materiały wybuchowe do użytku cywilnego, także fajerwerki,
 • urządzenia spalające paliwa gazowe,
 • wyroby ze znakiem RoHS (objęte ograniczeniem stosowania substancji niebezpiecznych).
 • łodzie i jachty rekreacyjne,
 • windy,
 • urządzenia linowe,
 • wyroby zużywające energie elektryczną,
 • urządzenia pracujące na zewnątrz pomieszczeń,
 • wodne kotły grzewcze,
 • zabawki,

Znak CE – charakterystyka
Znak musi:

 • być naniesiony na produkt w sposób trwały, niezmazywalny,
 • posiadać minimalną wysokość 5 mm,
 • kształtem wrysowywać się w okręgi.

Źródło: art. 30 i załącznik II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

Znak CE a konsekwencje prawne

W  przypadku niezastosowania się do wymogów UE grożą konsekwencje prawne, dzieje się tak gdy:

 • znak CE umieszczony jest na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wymogów (np. produkt zostanie poddany badaniom, które wykażą niezgodność z danymi normami zharmonizowanymi),
 • nie została wystawiona deklaracja zgodności,
 • została wystawiona niepoprawna deklaracja zgodności,
 • umieszczony znak na produkcie nie spełnia wymogów graficznych znaku CE,
 • produkt został wprowadzony do obrotu bez nadania znaku CE w przypadku, gdy produkt musi posiadać oznakowanie,
 • oznakowanie produktu znakiem CE, w przypadku gdy produkt znaku nie powinien posiadać.

W efekcie producent zostaje wpisany na listę RAPEX (unijny system szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych). Dodatkowo Organy Nadzoru Rynku mogą zastosować następujące działania:

 • nałożenie grzywny,
 • nakaz wycofania wyrób z obrotu,
 • zakaz lub ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi, sprzedawcy,
 • nakaz powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach, określając termin i sposób ich powiadomienia.